ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
Academic Resource Center

image

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

ติดต่อเรา



ที่ตั้ง

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
สำนักงานศาลยุติธรรม
อาคารศาลอาญา ชั้น 6
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 



โทรศัพท์

โทรศัพท์ 0 2513 8335
โทรสาร  0 2 512 8445

 

 



อีเมล์

insd@coj.go.th

 

 

 



Social