ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
Academic Resource Center

image

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Transformation เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น" วันที่ 5 มีนาคม 2562 วิทยากรโดย นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน